стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване по професионални схеми
за периода от 1.9.2023 г. до 30.11.2023 г.

 

Доброволен Пенсионен Фонд по професионални схеми (ДПФПС)

Наименование на дружеството
управляващо фонда
Стойности на един дял за: изменение
на 1 дял
30.11.2023 г.
спрямо
31.10.2023 г.
Промени в стойността на един дял за периода
1.9.2023 г. 29.9.2023 г. 31.10.2023 г. 30.11.2023 г. минимална
стойност
максимална
стойност
обхват
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,51470 лв 1,48797 лв 1,47784 лв 1,52652 лв 0,04868 лв 1,47548 лв 1,52652 лв 0,05104 лв

 

Няма достатъчно данни за визулаизиране на графика!

Индекс за Доброволен Пенсионен Фонд ПС -

Наименование Стойност на един дял към 14/09/2023 Стойност на един дял към 07/12/2023 Разлика Разлика [%]
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,50626 лв 1,54527 лв 0,03901 лв 2,59 %
ИНДЕКС - VOLIDEX 1,50626 лв 1,54527 лв 0,03901 лв 2,59 %
Забележка: Индексът на стойността на един дял се изчислява като модифицирана среднопретеглена стойност от стойностите на един дял за всеки фонд от даден вид, спрямо относителния дял на активите на този фонд в общата маса от активите на всички фондове от дадения вид. Относителните дялове се ограничават до 20 на сто, аналогично на методиката, използвана за изчисляването на минималната доходност във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Индекс за Доброволен Пенсионен Фонд ПС -

Наименование Стойност на един дял към 14/09/2023 Стойност на един дял към 07/12/2023 Разлика Разлика [%]
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,50626 лв 1,54527 лв 0,03901 лв 2,59 %
ИНДЕКС - VOLIDEX 1,50626 лв 1,54527 лв 0,03901 лв 2,59 %
Забележка: Индексът на стойността на един дял се изчислява като модифицирана среднопретеглена стойност от стойностите на един дял за всеки фонд от даден вид, спрямо относителния дял на активите на този фонд в общата маса от активите на всички фондове от дадения вид. Относителните дялове се ограничават до 20 на сто, аналогично на методиката, използвана за изчисляването на минималната доходност във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.